Klagevejledning

Klage over skriftlig og/eller mundtlig karakter ved Prøve i Dansk

 

§ 55. Klage over forhold ved prøver indgives af prøvedeltageren til lederen hos den prøveafholdende udbyder. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, kan vedrøre prøvegrundlaget, prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelse af prøven. Stk. 2. Klagen indgives senest fire uger efter, at bedømmelsen af prøven har fundet sted, og karakteren er meddelt prøvedeltageren. Stk. 3. Klageren kan anmode om at få udleveret en kopi af prøvegrundlaget og ved skriftlige prøver en kopi af sin skriftlige besvarelse uden betaling. Stk. 4. Lederen hos den prøveafholdende udbyder indsender klager over prøvegrundlaget til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. …

§ 56. Lederen hos den prøveafholdende udbyder træffer afgørelse om, hvorvidt klagen skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. Afvisning af en klage skal være skriftlig og begrundet samt indeholde en klagevejledning. …

§ 60. Lederens afgørelser efter § 56 kan indbringes for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Klagen indgives af prøvedeltageren til lederen hos den prøveafholdende udbyder, der sammen med sin udtalelse i sagen videresender klagen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration vedlagt sagens akter. Stk. 2. Fristen for indbringelse af klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Siden er sidst opdateret 5. oktober 2021