En individualiseret tekstbog

På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder

 

Introduktion

 

Individualiseret og digitalt understøttet læsning er i fokus i det etårige efteruddannelsesprojekt for undervisere i dansk som andetsprog, som CIP i samarbejde med Slagelse Sprogcenter og Mircea Lungu fra IT-Universitetet har fået bevilget penge til af Styrelsen for international rekruttering og integration.

Projektet skal undersøge og udvikle pædagogiske metoder og praksisser til inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen i dansk med udgangspunkt i en digital platform kaldet “Zeeguu”, som er udviklet specifikt til læsning og ordforrådstilegnelse.

 

Hvad er formålet?

 

Projektets overordnede formål er at bidrage til den pædagogiske udvikling på tværs af sprogcentre i Danmark samt udvikle, og dokumentere, nye og ændrede pædagogiske metoder til at arbejde med læsning og ordforrådstilegnelse i forbindelse med differentieret og beskæftigelsesrettet sproglæring og -undervisning indenfor dansk som andetsprog.

Det er projektets specifikke formål at udvikle konkrete og nytænkende pædagogiske og didaktiske metoder, praksisser og tilrettelæggelsesformer, der imødekommer den enkelte lærendes individuelle behov og interesser via inddragelse af den digitale platform ”Zeeguu”, der individuelt tilpasser tekstudvalg og muliggør læsning af flere autentiske tekster i undervisningen i dansk som andetsprog.

 

 

Projektet indeholder fire fokuspunkter:

 

  1. Inddragelse af motivation, læselyst og individuelle behov hos kursisterne i forbindelse med udvælgelse af tekster til læsning og ordforrådstilegnelse.
  2. Imødekommelse af kursisternes individuelle behov for beskæftigelsesrettet fagterminologi, domænespecifikt ordforråd og/eller gråzonesprog.
  3. Differentiering i undervisningen, både hvad angår sprogligt niveau og emner.
  4. Meningsfuld inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen.

 

Hvilke aktiviteter indgår i projektet?

 

Løbende i projektet vil der være metodisk indsamling og behandling af data fra to spørgeskemaundersøgelser og seks fokusgruppeinterviews, der afvikles hhv. i starten og slutningen af projektet. Derudover vil data fra Zeeguu også løbende blive opsamlet og behandlet.

Pædagogiske udviklingsmøder afholdes hver måned i udviklingsfasen med deltagelse af de direkte involverede undervisere, hvor metoder til inddragelse, tilrettelæggelse og tilpasninger af Zeeguu drøftes og udvikles, ligesom andre relevante erfaringer med individuel læsning og tilegnelse af ordforråd også medinddrages.

Løbende tekniske udviklingsmøder med henblik på at tilpasse Zeeguu til de behov, der opstår, og de data, der ønskes.

Der vil være to fælles workshops/møder med deltagelse af alle undervisere i dansk som andetsprog hos CIP og SSC med henblik på information, afprøvning, videns- og erfaringsdeling.

Et webinar om projektet afholdes for undervisere i dansk som andetsprog fra andre sprogcentre.

En samlet rapport med relevant data og anbefalede metoder vil blive produceret som det sidste samt artikler i relevante fagblade og tidsskrifter.

Siden er sidst opdateret 19. marts 2021